Regulamin dotyczący korzystania z oferty Studio Vertigo

§1. Postanowienia ogólne:

 1. Zapisanie się na zajęcia jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy) przez Studio Vertigo w celach informacyjnych i marketingowych
 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług Studia Vertigo jedynie z pisemną zgodą od rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku osoby niepełnoletniej, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jego naruszenie.
 4. Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od stosowania się do jego postanowień.
 5. Studio Vertigo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym terminie. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.

§2. Zapisy na zajęcia i opłaty.

 1. Zapisy na zajęcia przyjmowane są drogą mailową pod adresem: studio@silaipiekno.pl, za pośrednictwem fb, telefonicznie pod nr tel. 533 684 433 lub osobiście w Studio Vertigo, ul. Ciesielska 2 w Białymstoku w godzinach pracy Studia.
 2. Warunkiem przyjęcia zapisu jest opłata karnetu lub wpłata zaliczki w wysokości 40zł. Zaliczka zostaje wliczona na poczet karnetu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat. Jeśli w ciągu 3 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca w wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.
 3. Warunkiem udziału w kursie jest wpłata całości należnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 4. W przypadku zapełnienia się miejsc w grupie, lista zostaje zamknięta. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
 5. Wpłaty za zajęcia można dokonać przelewem na konto Studio Vertigo albo gotówką w Studio Vertigo, w godzinach pracy.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, po uiszczeniu opłaty Studio Vertigo nie zwraca kwoty za dany kurs. Zaliczka w wysokości 40zł nie jest zwracana niezależnie od daty rezygnacji z wykupionego kursu.
 7. Właściciel Studia Vertigo zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży karnetu bez podawania przyczyny.

§3. Bezpieczeństwo i organizacja zajęć.

 1. W Studio Vertigo obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków oraz przychodzenia na zajęcia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 2. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Uczęszczanie na zajęcia zobowiązuje do dostosowania trudności wykonywanych ćwiczeń do swoich możliwości, informowania instruktorki o ewentualnych stanach chorobowych, przebytych urazach itp, słuchania poleceń instruktorki, korzystania z materacy asekuracyjnych, przestrzegania regulaminu. Instruktorzy Studia Vertigo zobowiązani są do prowadzenia zajęć z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi standardami, jednak Studio Vertigo nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach, zwłaszcza wynikające z nieprzestrzegania przez kursantów w/w zasad.
 3. Uczestniczki są zobowiązane do poinformowania instruktora o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych. Zabrania się ćwiczeń kobietom w ciąży bądź też świeżo po ciąży. W przypadku niektórych problemów zdrowotnych kursantka może zostać poproszona o dostarczenie pisemnego zaświadczenia od lekarza, że może uczestniczyć w zajęciach.
  4. Z pomieszczeń i sprzętów należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o higienę i porządek w studio (przede wszystkim używanie czystych szmatek do czyszczenia rurki i okładanie ich po zajęciach do drugiego, odpowiednio oznaczonego pojemnika; należy też zwracać uwagę na zabieranie rzeczy osobistych z szatni przed opuszczeniem budynku oraz nie zostawianie papierków, chusteczek, butelek itp. na podłodze czy parapetach).
 5. Podczas zajęć z wykorzystaniem rurki obowiązuje strój zasłaniający części intymne uczestnika, nie mający żadnych metalowych lub plastikowych elementów. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia w biżuterii (pierścionki, bransoletki, zegarki, kolczyk w brzuchu i innych miejscach, naszyjniki itd.). W części lokalu przeznaczonej do wykonywania ćwiczeń obowiązuje zmiana obuwia lub trening boso.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, w dniu zajęć z wykorzystaniem rurki, uczestniczki nie powinny stosować balsamów, kremów, oliwek itp., mogących zmniejszyć przyczepność. W przeciwnym wypadku przed zajęciami zalecane jest dokładne umycie skóry wodą z mydłem.
 7. Kursanci mogą korzystać z rury tylko w godzinach zajęć i tylko, gdy instruktorka jest obecna na sali. Wyjątkiem są zajęcia Open Pole, gdzie kursanci ćwiczą bez instruktora i na własną odpowiedzialność. Kursanci zobowiązują się do zachowania bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz do używania materacy asekuracyjnych.
 8. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę. W przypadku spóźnienia należy przeprowadzić pełną rozgrzewkę samodzielnie, zgodnie z poleceniami instruktorki (w takich wypadkach można pominąć ćwiczenia wzmacniające ale nie wolno skracać początkowej części!). Korzystanie z rurek bez rozgrzewki jest bezwzględnie zabronione.
 9. W przypadku zajęć Pole Dance po końcowej sesji rozciągającej nie należy wspinać się na rurkę i wykonywać na niej figur.
 10. Instruktorka ma prawo wyprosić z sali osoby, które nie przestrzegają regulaminu, bez możliwości zwrotu pieniędzy za zajęcia.
 11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie studia, wszelkie cenne przedmioty można na czas zajęć pozostawić w recepcji oraz odebrać po zajęciach.
 12. Istnienie grupy warunkuje liczba kursantów uczęszczających regularnie na zajęcia. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Studio Vertigo ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku Studio Vertigo zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.

§ 4. Nieobecności na zajęciach

 1. Karnet ważny jest przez kolejne cztery tygodnie od daty pierwszych zajęć w karnecie (ważność karnetu przedłuża się w przypadku gdy data zajęć przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub gdy zajęcia zostają odwołane z winy Studia). Odrabiać zajęcia można w ciągu trzech miesięcy od daty nieobecności, w grupach innych niż upoważniał karnet, z którego pochodzi nieobecność. Warunkiem odrabiania zaległych zajęć jest posiadanie ważnego karnetu na jakiekolwiek zajęcia w Studio Vertigo. Po wskazanym terminie niewykorzystane wejścia przepadają.
 2. Zajęcia Pole Dance można odrabiać po wcześniejszym uzgodnieniu: a) w innych grupach jeżeli są dostępne wolne miejsca b) podczas zajęć Open Pole
 3. Odrabianie zajęć Pole Dance możliwe jest tylko po uprzedzeniu o nieobecności minimum godzinę przed zajęciami (sms na nr tel. podany na stronie Studio Vertigo lub informacja w wiadomości na fb). Mile widziane jest zgłoszenie swojej nieobecności możliwie najwcześniej.
 4. Nie ma możliwości odrobienia zajęć: Stretching.
 5. Studio Vertigo nie przyjmuje zwrotów karnetów oraz nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia, jeśli odpowiedzialność za to leży po stronie klienta.
 6. W sytuacjach losowych Studio Vertigo ma prawo do odwołania zajęć. W przypadku, gdy zajęcia są odwołane z winy Studia, wejście w karnecie zostaje przesunięte na kolejny tydzień lub zwrócona zostanie kwota za pojedyncze zajęcia jeśli klientka wyrazi taką chęć.

§ 5. Zdjęcia i filmy

 1. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z imprez okolicznościowych organizowanych przez Studio Vertigo i jego patronów.
 2. Studio Vertigo ma prawo do utrwalania zajęć oraz publikacji zdjęć i filmów z zajęć tylko po wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników danych zajęć.
 3. Kursantki mają możliwość robienia zdjęć/nagrywania filmów na terenie studia, nie przeszkadzając i nie ujmując na nich innych kursantek – chyba że wyrażą na to zgodę. Studio Vertigo wyraża zgodę na publikację zdjęć/filmów na portalach społecznościowych oraz w innych miejscach w internecie pod warunkiem oznaczenia miejsca zrobienia zdjęcia – czyli Studio Vertigo.