Regulamin

Regulamin Studio

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług Studio Vertigo (dalej: „Studio”), prowadzonego przez Małgorzatę Iłędo z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kopernika 42, NIP: 5451625590 (zwana dalej: „Firmą”).  

§1    Postanowienia ogólne oraz zakres świadczonych usług

1.1. Każda osoba, która przebywa na terenie Studio musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karty klubowej jest zmuszona opuścić Studio w trybie natychmiastowym. Każda karta określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Studio w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Studio poza wyznaczonymi warunkami.

1.2. Otrzymanie karty klubowej jest równoznaczne z wykupieniem w serwisie internetowym jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Uczestnik, który korzysta ze Studio lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

a.      Uczestnicy podpisują przy zakupie abonamentu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.

b.      Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Studio o zmianie danych osobowych.

c.      Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu, które znajduje się w obrębie recepcji uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

1.3. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika do Studio na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:

a.      Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Studio lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych Uczestników.

 b.      Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Uczestnika na zajęciach.

1.4  Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności instruktora. Zajęcia prowadzone w Studio, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

1.5  Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

1.6  Instruktor w Studio Vertigo prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

1.7 W celu zapewnienia komfortu uczestnikom zajęć, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczania ilości osób w grupie.

1.8 W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 12h przed terminem zajęć. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 12h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie.

1.9 Studio Vertigo zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Studio Vertigo nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia po spełnieniu wskazanych niżej warunków. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.

1.10 Karnet ważny jest przez kolejne cztery tygodnie od daty pierwszych zajęć w karnecie (ważność karnetu przedłuża się w przypadku, gdy data zajęć przypada na dzień ustawowo wolny od pracy). Niewykorzystane zajęcia można odrabiać w ciągu trzech miesięcy od daty nieobecności, w grupach innych niż upoważniał karnet, z którego pochodzi nieobecność. Warunkiem odrabiania zaległych zajęć jest posiadanie ważnego karnetu na zajęcia w Studio Vertigo.

1.11 Zajęcia Pole Dance można odrabiać po wcześniejszym uzgodnieniu:

a)      w innych grupach, jeżeli są dostępne wolne miejsca

b)      podczas zajęć Open Pole

1.12 Odrabianie zajęć Pole Dance możliwe jest tylko po uprzedzeniu o nieobecności minimum 12 godzin przed zajęciami (system ActiveNow, wiadomość na FB, sms na nr 533684436). Mile widziane jest zgłoszenie nieobecności możliwie najwcześniej.

1.13  Nie ma możliwości odrabiania zajęć Stretching.

1.14 W sytuacjach losowych Studio Vertigo ma prawo do odwołania zajęć. W przypadku, gdy zajęcia są odwołane z winy studia, wejście w karnecie zostaje przesunięte na kolejny tydzień lub zwrócona zostanie kwota za pojedyncze zajęcia, jeśli Uczestnik wyrazi taką chęć.

1.15 W ramach karnetu wykupionego lub pojedynczych wejść Studio Vertigo oferuje możliwość korzystania z zajęć Open Pole (czyli tzw. wolnej sali). Podczas zajęć Open Pole Uczestnik samodzielnie powtarza elementy, które wcześniej opanował podczas zajęć z instruktorem. Terminy zajęć Open Pole podawane są cyklicznie i dotyczą godzin wyłącznie w momencie, gdy udostępniona część placówki (sala) nie działa edukacyjnie.

§2    Bezpieczeństwo

2.1. Studio Vertigo informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.

2.2. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem.

2.3. Teren Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studio jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

2.4. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik- kursant jest zobowiązany do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, przebytych i aktualnych kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

2.5. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane ze Studio. Instruktor ma prawo wezwać policję.

2.6. Osoba niewykonująca poleceń instruktora, nieprzestrzegająca niniejszego regulaminu oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali.

2.7. Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Studio. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

2.8. Studio Vertigo informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Studio nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.

§3    Wizerunek

3.1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

3.2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studio, zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

3.3.  W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: [link]

§4    Siła wyższa

4.1 Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

4.2 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

4.3 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Uczestnikiem.

4.4 W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.

4.5 Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.

4.6 Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.

4.7 W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.

4.8 Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§5    Obostrzenia związane z pandemią COVID-19

5.1 Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Studio Vertigo stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

a.      Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie. 

b.      Studio Vertigo Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: [link]

c.       Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

d.      Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

§6 Zasady funkcjonowania Studio w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

6.1  Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.:

6.2  W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów, zgodnie z poniższymi zastrzeżeniami:

 a.      w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w pkt 6.2

 b.       Studio Vertigo zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane pkt 6.2 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego

c.      jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnię akademicką i wykładnię praktyków z wykształceniem prawniczym

d.       przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji Uczestnika, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

e.      w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

6.3  Studio Vertigo oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący dla osoby egzaminującej.

a.      Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.

b.      Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako „practis”

c.      Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.

6.4  Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.

§7 Odstąpienie i reklamacje:

7.1 Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy. 

7.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy. 

7.3 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: biuro@vertigostudio.pl. Dane kontaktowe: nazwa, adres, e-mail Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

8.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą. 

b)       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. 

c)        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

8.3 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.